D'acord amb l'article 142 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de joventut, que inclou la regulació de les instal·lacions destinades a la joventut.

Actualment el decret vigent és: DECRET 16/2022, d'1 de febrer, d'instal·lacions juvenils i de modificació del Reglament de campaments juvenils, aprovat pel Decret 203/2013, de 30 de juliol.

Al departament competent en matèria de joventut li correspon exercir les competències pròpies de la Generalitat en aquesta matèria, sens perjudici de les potestats d'execució delegades als consells comarcals o a altres ens locals, les exercides, si escau, pels ajuntaments, i les competències pròpies que corresponen al Consell General d'Aran.

D'acord amb la Llei 38/1991, de 30 de desembre, les seves competències són, entre d'altres:

 Gestionar i tramitar la comunicació presentada a l'inici de l'activitat d'una instal·lació juvenil.
 Inscriure la instal·lació juvenil al Registre d'instal·lacions juvenils que regula el capítol IX d'aquest Decret (en endavant, el Registre) i assignar-li el número que li correspongui.
 Inspeccionar les instal·lacions juvenils a fi d'assegurar-hi les condicions tècniques i de seguretat que estableix aquest Decret, sens perjudici de les competències atribuïdes a altres administracions i organismes públics en matèria de seguretat i de condicions higièniques i sanitàries.
 Incoar expedients sancionadors, així com resoldre'ls